Obchodní podmínky při prodeji voucherů a služeb

i.

Úvodní ustanovení

 1. Tyto obchodní podmínky při prodeji voucherů a služeb společnosti Ajsikl, s.r.o., IČ: 05861446, se sídlem Praha 10, Vršovice, Orelská 513/5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 272079 (dále jen „Ajsikl“ nebo „poskytovatel“) upravují práva a povinnosti mezi společností Ajsikl a třetími (fyzickými) osobami vyplývajícími z prodeje služeb a voucherů – dárkových poukazů, na jejichž základě je držitel takové listiny oprávněn čerpat služby poskytované společností Ajsikl v provozovně Světoběžník Bed & Wine -Liberec (dále jen tyto „obchodní podmínky“).

Tyto obchodní podmínky tak upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé na základě smlouvy s klientem, jakož i vzájemná práva a povinnosti držitele voucheru vzniklé v souvislosti s držením a uplatněním voucheru u společnosti Ajsikl.

 1. Tyto obchodní podmínky jsou ve smyslu ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník„) nedílnou součástí Smlouvy o zakoupení dárkového poukazu (voucheru) či Smlouvy o zakoupení služeb, uzavírané mezi poskytovatelem a klientem, a to distančním způsobem prostřednictvím internetového obchodu poskytovatele.
 2. Definice pojmů:

 

 • Klient – fyzická osoba -spotřebitel, který učinil závaznou objednávku
 • Voucher – dárkový poukaz sloužící pro účel úhrady ceny (části ceny) za poskytnutí Služeb;
 • Držitel voucheru – jakákoliv fyzická osoba, která má voucher v držení a splní podmínky pro jeho uplatnění
 • Potvrzení o zaplacení – potvrzení o zaplacení Služeb objednaných Klientem zaslaný poskytovatelem Klientovi
 • Služby – ubytovací a pohostinské služby poskytované v provozovně poskytovatele a uvedené v konkrétní nabídce poskytovatele na webu
 • Internetový obchod – internetový obchod poskytovatele provozovaný na internetovém portálu svetobeznik-liberec.cz/shop
 1. Smlouvou o zakoupení dárkového poukazu – voucheru se poskytovatel zavazuje vystavit a dodat voucher dle požadavku klienta v objednávkovém formuláři  a umožnit následně držiteli voucheru uhradit cenu (část ceny) služeb dle vlastního výběru prostřednictvím voucheru, případně uplatnit voucher za konkrétní službu. Klient je proti tomu povinen uhradit cenu voucheru (dále jen „Smlouva_1“).
 2. Smlouvou o zakoupení Služeb se poskytovatel zavazuje poskytnout konkrétní Služby uvedené na v nabídce Internetového obchodu poskytovatele či v objednávkovém formuláři. Klient je proti tomu povinen uhradit cenu objednaných Služeb (dále jen „Smlouva_2“). Smlouva_1 a Smlouva_2 společně dále také jen „smlouva“.
 3. V případě, že poskytovatel změní znění těchto obchodních podmínek, řídí se práva a povinnosti smluvních stran tím zněním těchto obchodních podmínek, za jehož účinnosti došlo k učinění objednávky klientem.
 4. Veškeré vztahy mezi poskytovatelem, klientem a držitelem voucheru se řídí právem České republiky.
 5. Smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce.

II.

Objednávka

 1. Objednávku voucheru či Služeb klient učiní tak, že vybraný voucher či Služby v internetovém obchodu označí, kompletně vyplní a odešle objednávkový formulář, který zejména obsahuje následující údaje:
 • identifikační a kontaktní údaje klienta (jméno, příjmení fyzické osoby, e-mail, telefonní kontakt, bydliště klienta),
 • označení objednávaných Služeb či objednávaného voucheru, případně počet
 • e-mail pro doručení Potvrzení o zaplacení či voucheru elektronicky

 

 

 1. Klient je povinen v objednávkovém formuláři vyplnit pravdivé údaje.
 2. Odesláním objednávkového formuláře klient prohlašuje, že údaje vyplnil pravdivě, je svéprávný a dále že se seznámil se zněním těchto obchodních podmínek a že s nimi souhlasí v plném rozsahu.
 3. Poskytovatel považuje údaje uvedené v odeslaném objednávkovém formuláři klientem za správné, úplné a pravdivé.
 4. Odesláním objednávkového formuláře prostřednictvím internetového obchodu dojde k závaznému návrhu na uzavření smlouvy ze strany klienta vůči poskytovateli.
 5. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv požádat klienta o opětovné potvrzení objednávky, a to dotazem zaslaným na e-mail klienta, příp. telefonicky. Nebude-li v takovém případě objednávka ověřena (z důvodu nedostatečné součinnosti ze strany klienta), může ji poskytovatel odmítnout. O této skutečnosti pak bude klient poskytovatelem vyrozuměn odesláním zprávy na e-mail klienta.
 6. Poskytovatel neprodleně potvrdí přijetí návrhu klienta na uzavření smlouvy ve smyslu ust. § 1827 odst. 1 občanského zákoníku (objednávku), a to zasláním zprávy na e-mail zákazníka. Toto potvrzení poskytovatele je přijetím návrhu poskytovatelem ve smyslu akceptace návrhu klienta.

 

 

III.

Uzavření smlouvy

 1. K uzavření smlouvy dochází okamžikem úhrady ceny voucheru či Služeb.
 2. Po řádné úhradě ceny voucheru poskytovatel zašle Potvrzení o zaplacení či voucher na email klienta uvedený v objednávce, popř. jej fyzicky odešle prostřednictvím poštovní přepravy klientovi na adresu uvedenou v objednávce pro doručení voucheru, zvolí-li klient tuto možnost.
 3. V případě doručení prostřednictvím poštovní přepravy odešle poskytovatel voucher v co nejkratší době, obvykle do 3 pracovních dnů.
 4. Klient souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé klientovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (zejména náklady na internetové připojení či náklady telefonické komunikace s poskytovatelem zahájené klientem) si hradí klient sám.

IV.

Cena a platební podmínky, dodací podmínky

 1. Cena jednotlivých voucherů a Služeb je uvedena vždy v nabídce poskytovatele v internetovém obchodu na svetobeznik-liberec.cz/shop v okamžiku odeslání objednávkového formuláře zákazníkem. Tato cena je konečná. Cena voucheru odpovídá nominální hodnotě, která je na něm uvedena. Společně s cenou voucheru je zákazník povinen uhradit rovněž náklady za doručení voucheru včetně příslušné částky pojištění zásilky, zvolí-li klient doručení voucheru prostřednictvím poštovní přepravy.
 2. V případě Služby i voucheru určeného k čerpání konkrétní služby poskytovatele zahrnuje cena veškeré náklady spojené s jejím poskytnutím.
 3. Cenu za Služby i voucher je možno uhradit platbou on-line prostřednictvím platební karty – přes zabezpečený platební portál, případně jiným způsobem, na kterém se poskytovatel s klientem dohodnou.
 4. Po provedení úhrady vystaví poskytovatel klientovi elektronický daňový doklad a zašle mu jej na e­mail, s čímž klient souhlasí.
 5. Cena Služeb i voucheru vč. případných nákladů na doručení a pojištění musí být uhrazena v oficiální měně České republiky.
 6. Při platbě ze zahraničí je klient povinen uhradit veškeré bankovní poplatky, tj. korespondenční poplatky i poplatky banky příjemce.
 7. Poskytovatel splní řádně svou povinnost poskytnout a doručit voucher klientovi:
 • odesláním elektronické podoby voucheru na emailovou adresu klienta
 • předáním voucheru k poštovní přepravě, a to na adresu uvedenou klientem v objednávce. Současně s tím přechází na klienta i nebezpečí škody na doručovaném voucheru.

V případě koupě Služeb poskytovatel splní řádně svou povinnost odesláním elektronického Potvrzení o zaplacení na emailovou adresu klienta.

 1. Poskytovatel je oprávněn zajistit přepravu voucheru třetí osobou určenou výhradně poskytovatelem.
 2. Smluvní strany se dohodly, že poskytovatel splní svou povinnost řádně doručit a poskytnout voucher v souladu s těmito VOP vždy, plní-li podle údajů a informací, které klient uvedl v objednávce. V případě koupě Služeb poskytovatel splní svou povinnost řádně doručit Potvrzení o zaplacení v souladu s těmito VOP vždy, plní-li podle údajů a informací, které klient uvedl v objednávce Poskytovatel neodpovídá za splnění objednávky klienta v případě, že klient uvedl v objednávce nesprávné či nepravdivé údaje.
 3. Klient je povinen nahradit poskytovateli veškeré náklady, a případnou škodu, které mu vznikly v souvislosti s uvedením nepravdivých nebo nesprávných údajů uvedených v objednávce, zejména náklady spojené s doručením voucheru.

 

V.

Voucher

 1. Voucher opravňuje držitele voucheru:
 • k úhradě ceny za služby nabízené poskytovatelem k čerpání v rámci jeho provozoven, a to prostřednictvím tohoto voucheru ve výši nominální hodnoty, která je na něm uvedena; popř.
 • k čerpání konkrétních služeb na tomto voucheru uvedených

Tento voucher není zbožím.

 

 1. Klient (resp. držitel voucheru) nemá nárok na výměnu voucheru za peníze.
 2. Voucher je platný po dobu 12 měsíců ode dne jeho vystavení poskytovatelem, přičemž v této lhůtě musí být držitelem voucheru uplatněn dále uvedeným způsobem. Datum vystavení je uveden na voucheru. Pokud v době své platnosti nebude voucher uplatněn, pozbývá své platnosti, a to bez nároku na náhradu pro klienta ( držitele voucheru).
 3. Voucher je uplatněn tím, že je využit jeho držitelem:
 • k zaplacení ceny za Služby nabízené poskytovatelem k čerpání v provozovně poskytovatele, popř.
 • k čerpání konkrétní služby na voucheru uvedené
 1. Případný kladný finanční rozdíl mezi nominální hodnotu voucheru na straně jedné a cenou za čerpanou službu na straně druhé poskytovatel nevrací a není povinen jej ani jinak nahradit, nebude-li v konkrétním případě s poskytovatelem dohodnuto jinak.
 2. Uplatnění voucheru ve lhůtě pro odstoupení klienta od Smlouvy_1 o zakoupení dárkového poukazu (voucheru) se považuje ve smyslu ust. § 1823 občanského zákoníku za výslovnou žádost spotřebitele, aby poskytovatel začal s plněním své povinnosti. Poskytovatel klienta upozorňuje, že uplatněním voucheru ve lhůtě pro odstoupení od Smlouvy_1 o zakoupení dárkového poukazu (voucheru) právo klienta odstoupit od této smlouvy zaniká. Ust. § 1834 občanského zákoníku se v takovém případě nepoužije.

VI.

Služby

 1. Potvrzení o zaplacení opravňuje klienta k čerpání konkrétních Služeb uvedených ve speciální nabídce poskytovatele a objednaných klientem.
 2. Klient nemá nárok na vrácení peněz po provedení úhrady Služeb popřípadě po uplynutí lhůty.

 

 

VII

Odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka (spotřebitele) a ochrana práv spotřebitele

 

 1. Klient (spotřebitel) má dle ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy

ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, a to bez udání důvodu.

 1. Klient nemá právo od smlouvy odstoupit, jedná-li se o Smlouvu_1 o zakoupení dárkového poukazu (voucheru), byl-li tento voucher uplatněn ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Jedná-li se o Smlouvu_2 nemá klient právo odstoupit pokud byly Služby čerpány ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
 2. Lhůta uvedená v bodu 1. tohoto článku těchto obchodních podmínek pro odstoupení od smlouvy se má za zachovanou, pokud klient v jejím průběhu odešle poskytovateli oznámení, že odstupuje. Odstoupením od smlouvy se smlouva ruší od počátku.
 3. Oznámení o odstoupení od smlouvy může klient učinit jeho odesláním na kontaktní e-mail poskytovatele info@svetobeznik-liberec.cz.
 4. Voucher není klient povinen vracet zpět poskytovateli, jeho číslo bude zneplatněno.
 5. Odstoupí-li zákazník od smlouvy v souladu s tímto článkem těchto obchodních podmínek, vrátí mu poskytovatel uhrazenou cenu voucheru či Služeb nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet zákazníka uvedený v oznámení o odstoupení od smlouvy.
 6. Případnou stížnost ve smyslu ust. § 1820 odst. 1. písm. j) občanského zákoníku může zákazník podat u poskytovatele prostřednictvím kontaktního e-mailu poskytovatele. Poskytovatel důvodnost stížnosti prošetří a o výsledku vyřízení stížnosti bude zákazníka informovat.
 7. Spotřebitel má v souladu s ust. § 20d zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu ze smlouvy. Subjektem mimosoudního řešení spotřebitelský sporů je Česká obchodní inspekce.

VII.

Odpovědnost za vady

 1. V případě, že voucher není vystaven v souladu se smlouvou (zejm. chybná nominální hodnota, chybné označení služeb), je klient oprávněn uplatnit práva z vadného plnění (učinit reklamaci).
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů, zejména občanského zákoníku.
 3. Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy měl klient možnost vadu zjistit.
 4. Reklamaci je možno uplatnit písemně na adrese sídla poskytovatele uvedené v čl. I. těchto obchodních podmínek, příp. prostřednictvím e-mailu zaslaného na kontaktní e-mail poskytovatele info@svetobeznik-liberec.cz.
 5. V oznámení o uplatnění reklamace je klient povinen dostatečně popsat reklamované vady a své požadavky na způsob vyřízení reklamace.
 6. Reklamace včetně odstranění vady bude poskytovatelem vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace klientem, pokud se poskytovatel s klientem nedohodne na delší lhůtě.
 7. Pokud reklamaci voucheru uzná poskytovatel za důvodnou, zajistí na vlastní náklady nápravu, a to výměnou za nový voucher, který bude v souladu se smlouvou.

X.

Závěrečná ustanovení

 1. Klient je povinen poskytovatele informovat o změnách sdělených identifikačních a kontaktních údajů, které mohou mít vliv na řádné splnění smlouvy.
 2. Práva a povinnosti neupravené těmito obchodními podmínkami či smlouvou se řídí především ustanoveními občanského zákoníku, příp. zákona č. 634/1992, o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 1. 10. 2023

V Praze dne  1. 10. 2023